eldadewaal.co.za

Successful public schooling in diversity – Suksesvolle openbare skole in diversiteit

best interests <18 years

pupil diversity

voices of parents / caregivers

diverse religions-cultures-languages

teacher diversity

voices of pupils

rights of teachers & pupils

teacher accountability

pupil responsibility

fair procedures

elda2019_small

Elda on thriving schools

I’d love your feedback

Please send a note with questions and comments.

Admin

Prof Elda de Waal, professor in Onderwysreg aan die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU Vaal) het haar onlangs uitgespreek oor die verslag van die Verenigde Nasies (VN) wat Suid-Afrika aandui as een van die gevaarlikste lande ter wêreld vir kinders tussen die ouderdom vyf en 14 om in groot te word.

Prof de Waal was deel van ʼn paneel deskundiges wat díe verslag op die aktualiteitsprogram “Praat Saam” op RSG, onder die loep geneem het.

Mnr Elijah Mahlangu, woordvoerder van die Departement van Basiese Onderwys het saam met Prof de Waal aan die bespreking deelgeneem. Hy bevraagteken die geldigheid van die verslag ten sterkste en voer aan dat hoewel daar ernstige voorvalle in skole plaasvind, dit nie moontlik is dat Suid-Afrika aan die onderkant van hierdie lys, onder lande soos Somalië en die Demokratiese Republiek van die Kongo kan val nie.

Prof de Waal wys daarop dat die verslag net na kinders tussen die ouderdomme van vyf en 14 verwys, wat breedweg op die skoolgaande ouderdom van minderjariges dui. Hoewel hierdie kinders reeds op die pad skooltoe en by die skool groot uitdagings in die gesigstaar, verwys die verslag nie spesifiek na omstandighede by skole nie.

Prof Elda de Waal

Prof Elda de Waal

Sy voeg by dat sommige roetes skooltoe reeds vir kinders gevaar inhou en dat kinders hulself soms in situasies bevind waar hulle selfs teen hulle sin in kriminele aktiwiteit betrokke raak. Die verslag verwys verder na kleiner wapens wat in die besit van kinders gevind word.  Die meeste skoolgaande kinders in Suid-Afrika, wat in hierdie ouderdomsgroep val, word inderdaad nie in ideale en veilige omstandighede groot nie. Daar kan dus afgelei word dat hulle reg tot basiese onderwys in gedrang is.

“Skole het gewis ʼn rol te speel in die verlaging van hierdie vreesaanjaende syfers.” So voer prof. De Waal aan wanneer sy sê dat dit die verantwoordelikheid van ons skole is om ʼn standpunt in te neem en maatreëls in plek te kry om skole vir kinders veilige plekke te maak.  Sy reken dat die Skolewet voorsiening maak vir hierdie tipe proaktiewe aksie en dat skole dit bloot in plek moet kry. Prof De Waal gee die voorbeeld van sosiale media wat in die geval van selfoongebruik ʼn reuse uitdaging vir skole inhou: “Wanneer ʼn medeleerder in ʼn geveg betrokke raak, sal leerders dit eerder met hulle selfone afneem as om hulp te ontbied.” Sy wys daarop dat vele skole in Suid-Afrika nog geen beleid het oor die selfoongebruik van leerders (en onderwysers) nie. Skole moet saamstaan vir hulle kinders en sterk standpunt inneem teen boelies, bendes en die misbruik van tegnologie.

Prof De Waal meen die probleem kan ook eers aangespreek word wanneer onderwysers weer die nodige respek en agting in die klaskamer geniet. Versorgers moet positief dink en praat oor onderwysers en hulle met die nodige diskresie met hulle kinders bespreek. Hoewel ouers en leerders vir ʼn lang tyd reeds geleidelik aan die outoriteit van die onderwyser timmer, het onderwysers in der waarheid wel self ook ʼn rol daarin te speel. “Vandag is ek jou Facebook-maatjie en more verwag ek weer dat jy my in die klaskamer sal respekteer. Dit werk nie so nie,” reken Prof de Waal. “Om ʼn redelike respek en agting as onderwyser te geniet moet jy self die lyn trek.”

Meer oor die kenner

Prof de Waal is wyd bekend vir haar insig in die onderwys en spesifiek die regsaspekte daarrondom en word gereeld deur die media vir haar opinie daaroor genader. Die bogenoemde onderhoud was reeds die derde een van sy soort met RSG vir hierdie jaar. Sy is reeds sedert 2001 by die NWU werksaam. Sy het haar PhD in 2001 in die Onderwysreg behaal. In 2015 is sy as die Nuwe Stem van die NWU aangewys.

Hanlie Smuts — Tue, 04/26/2016 – 10:54

Source : http://news.nwu.ac.za/af/suid-afrika-die-gevaarlikste-plek-om-jou-kind-groot-te-maak-%E2%80%93-prof-elda-de-waal

Prof Elda de Waal, professor in Education Law at the Vaal Triangle Campus of the North-West University (NWU Vaal) recently spoke out about a report from the United Nations (UN) which points to South Africa as being one of the most dangerous countries in the world for raising kids between the ages of five and 14.

Prof De Waal was part of a panel of experts discussing this report on the actuality programme “Praat Saam” on the SABC radio station RSG.

Mr Elijah Mahlangu, spokesperson for the Department of Basic Education, also took part in the discussion with Prof De Waal.  He did not recognise the legitimacy of the report and says that even though there have been serious  incidents in schools, there is no way that South Africa can lie at the bottom of this list, below countries such as Somalia and the Democratic Republic of the Congo.

Prof De Waal commented that the report refers to children between the age of five and 14, which broadly indicates the school going age of minors. Even though these children are already facing challenges on the way to school and at school, this report does not necessarily refer to the circumstances at schools.

Prof Elda de Waal

Prof Elda de Waal

She elaborates that some children are exposed to danger on the way to school already and that children find themselves in situations where they get implicated in criminal activities involuntarily. The report also refers to smaller weapons being found in the possession of children at schools. Most school going children who fall in this age group in our country, are not raised in ideal and safe circumstances. It can therefore be determined that their right to basic education is in serious jeopardy.

Schools have a definite role to play in lowering these frightening numbers.” This according to Prof De Vaal when she says it is the responsibility of our schools to take a stand and ensure that there are measures in place to make our schools safer places for children. She says that the Law on Schools provides for preventative action to be taken in this regard. The law must merely be applied. Prof De Waal uses the example of social media and the challenges that this part of cell phone usage can hold for schools: “When a fellow learner gets involved in a fight these days, learners will rather record the incident than go and get help.” She points out that many schools in South Africa still does not have a cell phone policy in place for learners (and also teachers). Schools must take a firm stand for our children and speak out against bullying, gangs and the abuse of technology.

Prof De Waal also feels that the problem will only be properly addressed when teachers can enjoy the proper respect and standing in the class room. Caregivers must think positively about educators and speak with the necessary discretion when they talk about teachers at home. Even though parents and learners have been breaking down the image of the teacher for a significant time now, teachers also have a very important role to play in establishing a proper status for themselves. “Today I am your Facebook friend and tomorrow I want you to respect me in the class room again. It doesn’t work like that,” says Prof De Waal. “To enjoy suitable respect and standing in class, every teacher must draw the line him/herself.”

More about the expert

Prof De Waal is widely known for her insight in education and more specifically the law around it. She is regularly approached by the media for her opinion in this regard. The interview mentioned above was already her third on RSG for the year thus far. She has been with the NWU since 2001. She was awarded her PhD in Education Law in 2001. In 2015 she was chosen as the New Voice of the NWU.

Hanlie Smuts — Tue, 04/26/2016 – 10:51

Original : http://news.nwu.ac.za/south-africa-most-dangerous-place-world-raise-your-children-%E2%80%93-prof-elda-de-waal

The North-West University’s (NWU) annual Spokespersons of the Year awards honours the university’s experts for sharing their knowledge and commenting on current affairs in the media.

This year’s awards were handed over during a cocktail event on 16 July at the Institutional Office in Potchefstroom.  Academics, researchers and other faculty members were recognised for their positive contribution towards uplifting and enhancing the image of the NWU. The total prize money – for the different categories, amounted to R90 000 and saw a senior staff member of the Vaal Triangle Campus (NWU Vaal), Prof Elda de Waal take home the spoils in the category: “New voice of the NWU”.  In the “Incentive Awards” category – for individuals who have just entered the media space, Dr IIyayambwa Mwanawina – also from the NWU Vaal, was recognised as one of the winners. Both these staff members are part of the Faculty of Humanities – Prof De Waal as a member of the School of Educational Sciences and Dr Mwanawina as a member of the School of Basic Sciences.

Selection_074

Of all NWU spokespeople in all the categories combined, being print, broadcast and online, the person quoted the most in 2014 was Prof André Duvenhage, director in the research focus area Social Transformation and professor in political studies on the Potchefstroom Campus.

Mr Theo Venter, special advisor in the office of the vice-chancellor and part-time lecturer, received the award for the second most-quoted person while Prof Raymond Parsons, lecturer at the Potchefstroom Business School, was the third most-quoted person.

Awards were given in the following categories:

  • Most quoted person in the print media
  • Most quoted person in broadcast media
  • Most quoted person in online media
  • New voice of the NWU
  • Creating a spike in media coverage
  • Incentive awards

The guest speaker at the event was acclaimed novelist and columnist Ndumiso Ngcobo.

More about the guest speaker

Former high school teacher turned satirist, Ndumiso Ngcobo is a man of note and high acclaim. Apart from being South Africa’s favourite columnist, he entertains audiences around the world with his amusing anecdotes, outlandish opinions and furiously funny tales.

Ngcobo is a creative phenomenon of the new South Africa. A one-time corporate lackey who used to write amusing emails for fun, he decided a change in career was in order and authored the bestsellers “Some Of My Best Friends Are White” and “Is It Coz I’m Black?” before securing a columnist’s position with amongst others the Sunday Times and the Mail and Guardian. He was also a radio presenter on Power FM and writes for television.

Original article : http://news.nwu.ac.za/nwu-vaal-academics-applauded-top-spokespersons

Now this school and its partners, under the leadership of its principal, Ann Morton, has managed to become a true Change-Making school. Let us celebrate their remarkable progress and follow their lead to become successful public schools…

Hats off to making a public school a smiling place!!
Elda

Watch this amazing story:

Everyone a Changemaker: The Story of Pinelands North

Pinelands North Primary School in Cape Town, South Africa transformed from an all white, homogeneous school to one of South Africa’s leading institutions in fostering inclusiveness across society.

From there, the school continued their journey of changemaking beyond inclusivity, to unlock the potential of every student, teacher and community changemaker.

DOCTORATE AWARDED POSTHUMOUSLY TO BELOVED TEACHER

Professor Elda de Waal pictured with family members of the late Dr Lebo Malapo during a special commemorative luncheon.

VANDERBIJLPARK.- Eight months after the tragic death of Anna Lebohang (Lebo) Malapo the degree Doctor of Philosophy (PhD) in Education Management was awarded to her during the April graduation ceremony of the Vaal Triangle Campus of the North West University (NWU Vaal).

The late Dr Malapo passed away in July 2012. A bound copy of her doctoral dissertation as well as her official certificate of recognition was presented to her father and her three children after the ceremony.

According to Professor Elda de Waal, the late Dr Malapo’s study promotor, the determination and passion with which her former student conducted herself as a professional educator, friend and mother, should serve as motivation for others. “Today is bittersweet, since we are celebrating academic excellence and successes whilst at the same time mourning the passing of an outstanding educator,” says Professor de Waal. Dr Malapo matriculated from the Khutlo Tharo Secondary School in 1988 and in 1991 completed her Secondary Teachers Diploma (STD) at the then Sebokeng College of Education. I n 2000 she completed her Higher Education Diploma. Her teaching career started at J.E.T. Nteo Secondary School in Boipatong in 1992 (-2006). In 2001 she obtained the Hons BE degree in Education Management, Law and Systems.Confronted by her passion for education, she completed an Advanced Certificate in Education at the Nelson Mandela Metropolitan University in 2004 and a university course in Project Management at the North West University in 2007. During 2007-2008 she was a lecturer at the Sedibeng FET College and during 2009-2012 she became part of the Academic Development Centre at the University of Johannesburg.

Source : http://www.vaalweekblad.com/articles/articledetails.aspx?id=64230